ÜYELERİMİZE DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Üyelerimizden Necmiye Kaçaroğlu, Tülay Taşkent, Müge Çilingir, Ayseli Turgut, Aynur İşcan, Nuran Kuçur, İlknur Hüyük, Vaside Ünal, Gülizar Kısa, Dilek Özhan, Sultan Çıkar, Neriman Yilmaz ve Halide Esen’in Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) üyeliklerinin, disiplin kurulu tavsiyesini takiben alınan yönetim kurulu kararı ile 4/18/2022 tarihi itibariyle sonlandırıldığını bildiririz.

Alınan bu karar sonrası Türk toplumunda yaratılmaya çalışılan negatif yönlendirmelere mahal vermemek adına siz değerli üyelerimize bu bilgilendirmenin yapılması gereği hasıl olmuştur.

Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin 8 Haziran 1997 tarihli Tüzüğü’nün 8. maddesinde üyelerin hangi durumlarda üyelikten çıkarılabileceği belirtilmiş olup, aynı maddenin (b) fıkrasında “Birliğin amaçlarına, kararlarına ve beraberliğine aykırı harekette bulunan veya görevlerini kötüye kullananlar, yönetim kurulu kararı veya asgari 3 üyenin yazılı şikayetleri üzerine, disiplin kuruluna sevkedilirler. Disiplin kurulunca onaylandığı takdirde, yönetim kurulunun 2/3 ekseriyetiyle birlikten çıkarılmalarına karar verilir. İki yıl müddetle tekrar üyeliğe müracaat edemezler.” denilmektedir.

Amerika Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’muza sevkedilen, üyeliklerini 2021 yılında da yenilemek isteyen, bazıları eski öğretmen ve eski yönetim kurulu üyesı olan ve yukarıda adı geçen şahıslar, ihbarsız bir şekilde toplu halde istifa ederek 50 yıldır ayakta duran New York Atatürk Okulu’nun faaliyetlerine devam etmesine engel teşkil edecek bir davranış sergilemişledir. Ögretim yılının başlangıcı, gerekli hazırlıkların denetlenmesi gibi konularda ATKB yönetimi tarafından sorulan sorulara cevap vermeksizin okulun açılış gününden bir gün önce istifa ederek doğrudan Atatürk Okulu’nun bekasına zarar vermek istediklerini göstermişlerdir.  

Kişilerin derneklere/birliklere üye olup olmama konusunda özgürlükleri olduğu gibi, derneklerin/birliklerin de kişileri üyeliğe kabul edip etmeme konusunda tasarrufları vardır. Üyeliğe kabul edilenler derneklerin/birliklerin tüzükle belirlenmiş kurallarına uymakla yükümlüdürler. Durum bu iken  sayın Necmiye Kaçaroğlu’nun ATKB’ye üyeliği devam ettiği halde Atatürk’ün Mirası (Ataturk’s Heritage) isimli derneği 26 Mart 2021 tarihinde kurduğu yapılan araştırma sonucunda anlaşılmıştır (New York eyaleti resmi kayıtlarından alınan belgenin bir örneğini ekte bulabilirsiniz). ATKB üyeliği devam ederken başka bir dernek kuran ve aynı zamanda da ATKB seçimlerine başkan adayı olarak katılan sayın Kaçaroğlu’nun niyeti açıkça ortadadır. Toplu halde istifa eden ve yukarıda adı geçen tüm öğretmenlerin ilk gününden itibaren Atatürk’ün Mirası (Ataturk’s Heritage) Derneği’ne bağlı Cumhuriyet Okulu’nda görev yapmaya başlaması da tüm bunların bir plan çerçevesinde yapıldığının bir göstergesidir. Dahası, mülkiyeti Atatürk Okulu’na ait olan öğrenci ve veli listeleri yetkisiz bir şekilde kullanılarak yeni kurulan okula öğrenci kaydedilmiş, hatta konu listeye ATKB yönetiminin ulaşımı engellenerek bu kuralsız davranış daha da ileri boyutlara taşınmıştır.

Sonuç itibarı ile, kendi şahsi emellerini gerçekleştirmek adına, yıllardır hayırseverlik ve milli değerlere sahip çıkma esasları ile hizmet veren bu güzide kurumumuzu politik emellerine alet etmeye çalışan bu kişilerin, BM nezdinde uluslararası bir platforma da taşıdığımız derneğimizin geleceğini sabote etmeye çalıştıkları anlaşıldığından derneğimize üyelikleri tüzüğümüze uygun bir şekilde sonlandırılmıştır.

Değerli üyelerimizin bilgi ve takdirine sunarız.

Saygılarımızla,

Amerika Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu